Viktig information

Följande sidor innehåller information avseende en föreslagen transaktion av Nordisk Bergteknik AB (publ). Åtkomst till denna information får inte lämnas till individer som är bosatta i vissa länder på grund av tillämpliga värdepapperslagar.”
Efter detta kommer ett kort frågeformulär att visas som ber användaren att tillhandahålla följande information:
”Från listan, ange landet där du är bosatt:”
”Från listan, ange landet där du för närvarande fysiskt befinner dig:”
Användare kommer endast att få tillgång till nästa sida om de har valt Sverige el-ler en annan medlemsstat i EES som bosättningsland och land där de för närvarande fysiskt befinner sig, eller angivit att de är bosatta och fysiskt befinner sig i ett land utanför USA, Australien, Kanada och Japan.
Användare som inte har valt ett sådant land som bosättningsland eller land där de har fysisk närvaro kommer att se följande text:
”Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA (inklusive dess territorier och besittningar), någon delstat i USA och Di-sctrict of Columbia (tillsammans ”USA”), Australien, Kanada, Japan eller nå-gon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lokala värdepappersregler eller bestämmelser i sådan jurisdiktion” och förflyttas tillbaka till Bolagets hemsida.
Användare som har bekräftat sitt bosättningsland eller fysiska närvaro till ett land som omfattas av Erbjudandet eller till vilket information om Erbjudandet är tillåtet att sändas kommer att flyttas till en sida med följande text:
“Viktig information" Informationen på denna del av webbplatsen avser erbjudandet att förvärva aktier i samband med noteringen av aktierna i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”). Åtkomst till denna information får inte lämnas till individer som är bosatta i vissa länder på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
Följande sidor innehåller information avseende ett erbjudande att förvärva aktier i samband med noteringen av Bolagets aktier.
Informationen på denna del av Bolagets webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast tas del av eller distribueras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till personer som är bosatta och fysiskt befinner sig utanför USA (inklusive dess territorier och besittningar, någon delstat i USA och District of Co-lumbia ”USA”), Australien, Kanada eller Japan, och är bosatta och fysiskt befinner sig i en jurisdiktion där detta inte utgör ett brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och (b) utgör inte ett erbju-dande om att sälja, eller infordrande av erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där detta skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.
Värdepapperen i Bolaget som hänvisas till på denna del av webbplatsen (”Värdepapperen”) har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act of 1933 (”Securities Act”) eller vid någon värdepappersregulatorisk myndighet i någon delstat i USA till erbjudande eller försäljning som en del i deras utgivande och får inte erbjudas eller säljas i USA, förutom med tillämpning av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med all tillämplig värdepapperslagstiftning för varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att ske något erbjudande av Värde-papperen i USA. Värdepapperen har inte, och kommer inte att bli, registrerade enligt tillämplig australiensisk, kanadensisk eller japansk, eller någon annan ju-risdiktions värdepapperslagstiftning, under vilken det vore olagligt eller skulle kräva registrering eller vidtagande av andra åtgärder, och får därför inte erbjudas eller säljas till, för, eller till förmån för någon person som är folkbokförd, registrerad, boende eller annars befinner sig i Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion i vilken det vore olagligt eller skulle kräva registrering eller vidtagande av andra åtgärder.
Investeringar eller investeringsaktiviteter som denna information relaterar till är endast tillgänglig för, och kommer endast att företas med, personer som (a) befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) befinner sig i Storbritannien och antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) är ett subjekt med hög nettoförmögenhet eller annan person som de lagligen kan företas med som omfattas av Artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (alla sådana personer enligt (a) och (b) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Värdepapperen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller överenskom-melse om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att omfatta Relevanta Personer. De som inte är Relevanta Personer ska inte agera på, eller förlita sig på dessa dokument eller deras innehåll.
Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.
Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.
Genom att klicka ”Ja” bekräftar och intygar du att:
Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i USA, Australien, Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion med restriktioner och du är inte en U.S. per-son (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act); och att du antingen: (a) är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige; (b) om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i till-lämplig version av Förordning (EU) 2017/1129; (c) är bosatt och fysiskt vistas i ett land utanför USA, Australien, Kanada och Japan; eller (d) i annat fall ge-nom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen utan att några ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget och inte kommer att överföra eller annars sända någon information från den här webbplatsen till någon publikation med allmän spridning i USA.
JA/NEJ
Genom att klicka på ”Bekräfta” bekräftar och intygar du att du har läst och för-stått det föregående, och lämnar härmed de intyganden som framgår ovan och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.
BEKRÄFTA/AVSTÅ

All information included on the website will need to be amended to align with the information in the Prospectus and be verified by the Publicity Group.
(a) The website must not mention any placement in the United States.
(b) The documents behind the screen should not include links to external sites.
(c) All information distributed on the website will need to conform to the information contained in the Prospectus and be verified by the Publicity Group.

Disclaimer
The following pages contain information relating to a proposed transaction by Nordisk Bergteknik AB (publ). This information may not be accessed by residents of certain countries based on applicable securities law regulations.”

A brief questionnaire will then appear, asking such user to supply the following information:
“From the menu please choose the country where you reside:”
“From the menu please choose the country in which you are currently physically present:”
The users will only be able to access the next page if they have indicated Sweden or another EEA Member State as their country of residence and country where they are physically present, or indicated that they are resident and physically pre-sent in a country outside the United States, Australia, Canada and Japan.
Users who have not selected any such country as their country of residence and country where they are physically present will see the following text:
“The information contained in this section of the website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part in, into or from the United States of America (including its territories and pos-sessions), any state of the United States and the District of Columbia (the “United States”), Australia, Canada, Japan or any jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.”
and be redirected to the home page of the Company’s website.
The users who have confirmed their residence and physical presence in a country in which the Offering will take place or from which information regarding the Offering is permitted to be accessed will then be taken to a page with the following text:
“Disclaimer
The following pages contain information relating to an initial public offering and listing of securities issued by Nordisk Bergteknik AB (publ) (the “Company”). This information may not be accessed by residents of certain countries based on applicable securities law regulations.
NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.
The following pages include information pertaining to an initial public offering and listing of securities issued by the Company.
The information contained in this section of the website of the Company (a) is only intended for, and may only be accessed by, or distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons resident and physically present outside the United States of America (including its territories and pos-sessions, any state of the United States and the District of Columbia, the "United States"), Australia, Canada, or Japan, and resident and physically present in a jurisdiction where to do so will not constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction, and (b) does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or acquire any securities of the Company in the United States, Australia, Canada, Japan, or any other jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.
The securities of the Company referred to in this section of the website (the “Securities”) have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the “Securities Act”) or with any securities regulatory authority of any state of the United States for offer or sale as part of their distri-bution and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securi-ties laws of any state or other jurisdiction of the United States. There will be no offering of the Securities in the United States. Furthermore, the Securities have not been and will not be registered under the applicable securities laws of Aus-tralia, Canada or Japan, or any other jurisdiction in which it would be unlawful or would require registration or other measures, and therefore may not be offered or sold to or for the account or benefit of any person having a registered address in, or located or resident in, Australia, Canada, Japan or any other ju-risdiction in which it would be unlawful or would require registration or other measures.
Any investment or investment activity to which this information relates is avail-able only to, and will be engaged in only with, persons who (a) are located outside the United Kingdom, or (b) persons who are located in the United Kingdom that either (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(1) of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the “Order”), or (ii) are high net worth companies or other persons to whom it may lawfully be engaged with, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (a) and (b) above together being referred to as “relevant persons”). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on these documents or any of their contents.
If you are not permitted to view materials on this website or are in any doubt as to whether you are permitted to view these materials, please exit this website.
Access to electronic versions of these materials is being made available on this website by the Company in good faith and for information purposes only.
By clicking “Yes” you confirm and certify that:
You are not a resident of or physically present in the United States, Australia, Canada or Japan or any other restricted jurisdiction and are not a U.S. person (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act); and you are either: (a) a resident of, or physically present in, Sweden; (b) if resident or physically present in a Member State of the European Economic Area other than Sweden, a qualified investor as defined in Regulation (EU) 2017/1129 (as amended); (c) a resident and physically present in a country outside the United States, Australia, Canada and Japan; or (d) otherwise authorised to access this information pur-suant to applicable laws or regulations and without any further action required by the Company; and will not transmit or otherwise send any information contained in this website to publications in general circulation in the United States .
YES / NO
By clicking “Confirm” you confirm and certify that you have read and understood the foregoing, and hereby make the certifications above and agree to comply with all of the above restrictions.”
CONFIRM / DECLINE
The user will not be able to proceed to access information relating to the Offering on the website unless he/she clicks “YES” and “CONFIRM”.