Tillsättning av styrelseledarmöter och revisor

I valberedningens uppgift ingår att förbereda de val, som skall ske vid sparbanksstämman samt
föreslå ersättning till styrelseledamöter och revisor.
Huvudkomponenterna i valberedningsarbetet är:

 

 • Att upprätta en behovsanalys av kompetens för respektive roll.
 • Ta fram kandidater, som i högsta möjliga grad uppfyller behovsanalysens krav.

 

För att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt skall valberedningen arbeta enligt följande process:

 

 1. Behovsanalys av vilka komponenter, som krävs i de olika rollerna
 2. Inventering av kandidater med rätt kompetens inom eller utom verksamhetsområdet
 3. Rangordning av kandidater
 4. Kontakter med kandidater
 5. Framtagning av förslag till styrelsens sammansättning
 6. Presentation av förberedda förslag för sparbanksstämman

Förslag styrelseledarmöter

Valberedningen skall planera för succession i styrelsen och då beakta att styrelsen som kollektiv vid
var tid innehar tillräcklig expertis, erfarenhet, kompetens, förståelse och att ledamöterna var för sig
har de personliga kvaliteter, däribland professionalitet och personlig integritet, som krävs för att
fullgöra uppgifterna. 

Dokumentation

Valberedningen ska dokumentera åtminstone följande information om styrelseledamöter:

 • den tid som ledamot förväntas lägga ner på uppdraget,
 • ledamots ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
 • ledamots andra uppdrag av väsentlig betydelse,
 • vid omval, det år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
 • övriga uppgifter som får antas vara av betydelse för sparbanksstämman vid bedömningen av den föreslagna styrelseledamotens kompetens och lämplighet